دستگاه نورد تیر ورق

جوشکاری سازه ها باعث تابیدگی بال خواهد شد. این تابیدگی اجازه نخواهد داد، قطعه اتصالی عمود بر سازه، به درستی در جای خود بنشیند و اگر سازه پیچ و مهره ای باشد بین دو صفحه پیچ شده، فاصله خواهد افتاد که از نظر اصول مهندس غیر قابل قبول می باشد. برای حل این مشکل، دستگاه نورد، دو طرف بال را با فشار زیاد به حالت اول برمیگرداند.

مشخصات دستگاه نورد H

  • سیستم فشاردهنده هیدرولیک جهت وارد آوردن حداکثر نیرو
  • قرقره های جلو و عقب دستگاه جهت بارگیری آسان سازه
  • جان گیرهای دستی جهت وسط نگه داشتن سازه
  • حرکت نیمه اتوماتیک دو سازه اصلی بر روی میز با استفاده سیستم هیدرولیک
  • حجم بسیار کم دستگاه به جهت بهینه شدن سازه آن
  • پنل زیبا با بهترین کارایی
  • موتورهای قوی با میل رزوه های بسیار قوی جهت انتقال نیروی عمودی

 

ماشین نورد سازه H

پس از انجام مراحل تولید ، سازه H به دلیل حرارت ناشی از جوشکاری دچار تابیدگی خواهد شد . برای باز گرداندن تیر H به شکل مستقیم از دستگاه نورد H  استفاده می گردد.