ماشین دیسک پخ زن سنگ

ماشین دیسک پخ زنی سنگ قابلیت انجام عملیات پخ زنی سنگ را دارد. از مزایای این دستگاه میتوان کاهش زمان عملیات پخ زنی با حفظ زوایای یکسان در تمام طول مراحل تولید، نام برد. یکنواختی سطح برش کیفیت عالی سطح مزیت دیگر این دستگاه است.

علاوه بر اینها، بارگذاری و نگهداشتن قطعه کار با توجه به قرقره های بالا رونده و جک های نگهدارنده، کار با دستگاه را بسیار آسان کرده است.