برش هواگاز

در دستگاه های برش هواگاز، که آنرا هوابرش نیز می نامند، از سوخت گاز به همراه اکسیژن جهت جوش و برش فلزات استفاده میشود.

برای اولین بار، ادموند نوچ وچارلز پیکارد فرانسوی در سال 1903 از این روش استفاده کردند.

در این روش هواگاز (هوابرش) زمانی که دمای مشعل جوشکاری و فلز مورد نظر به دمای ذوب رسید وحوضچه مواد مذاب تشکیل شد ، به همراه مواد دیگری که فیلتر نام دارد وجنس آن نسبت به نوع فلز مورد نظر متفاوت است ، جوش صورت میگیرد.

در روش برش هواگاز(هوابرش، اکسیژن گاز) زمانی که دمای مشعل برش به دمای برافروختگی فلز مورد نظر می رسد با استفاده از جریان اکسیژن فلز مورد نظر به صورت گل اکسید شده به بیرون از محل برش جاری میگردد وبرش اتفاق می افتد.

 

 

مزیت های فرایند برش هواگاز

  • تجهیزات ساده، ارزان و قابل حمل
  • سهولت یادگیری

 

معایب فرآیند برش هواگاز

  • سرعت برشکاری پایین
  • حرارت ورودی بالا و در نتیجه ازدیاد عرض منطقه متأثر از حرارت(HAZ)
  • افزایش اعوجاج اتصال جوشکاری شده