میز جمع آوری دود پلاسما

میز جمع آوری دود پلاسما

 برش پلاسما یک روش برشکاری بسیار مفید میباشد که در ورقهای با ضخامت پایین سرعتی بالاتر را به ارمغان می آورد.در عین حال برش پلاسما ایرادهایی نیز دارد.یکی از این ایرادها مربوط به گازها و بخارات سمی حاصل از این روش برشکاری میباشد.

در هنگام برشکاری با روش پلاسما گازهایی بسیار سمی ایجاد میگردند.علاوه بر بخارات فلزی تولید شده سمی ترین گازی که در این فرآیند ایجاد میگردد اکسیدهای گاز ازت یانیتروژن میباشد.

در جاییکه تهویه کافی وجود نداشته باشد این گازها میتوانند باعث خفگی شوند.بخصوص آنکه این گازها بدلیل سنگینتر بودن از هوا در ارتفاع پایین باقی می مانند.از آنجا که با استنشاق این گازها بجای اکسیژن فرد دچار خفگی میگردد امابدن هیچ هشداری نخواهد داد.لذا استفاده از میزهای مکنده بخارات و خروج آنها از محیط یا تسویه آنها از اهمیت بسزایی برخوردار میباشند.

 روش کار میز جمع آوری دود پلاسما 

روش کار میز جمع آوری دود پلاسما  بسیار ساده میباشد . یک مکنده ی قوی  ازطریق کانال های تعبیه شده  درزیر میز کار دود حاصل از برشکاری را جمع آوری کرده و انرا به خارج از محیط کارگاه منتقل میکند .

 در این روش نیاز به یک مکنده ی بسیار بزرگ  میباشد .لذا در میز های با سایز بزرگ اقدام به تقسیم میز به چند قسمت مینماید ومکش تنها در قسمتی که دستگاه در حال برش میباشد اتفاق می افتد ودریچه های سایر قسمت ها بسته میماند.

جهت در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی میتوان دود حاصل از برش را بعد از انجام عمل فیلتراسیون در محیط ازاد کرد.

ملاحظات طراحی

در طراحی میز جمع آوری دود پلاسما باید نکاتی را در نظر داشت.  اولین نکته رعایت اندازه قسمت های میز میباشد. اندازه هر قسمت باید به صورتی در نظر گرفته شود که مکنده بتواند دود را به صمورت کامل جمع آوری نماید .

نکته دوم طراحی صحیح کانال ها  و دریچه ها میباشد به صورتیکه به مرور زمان و در تماس با دود و حرارت صدمه نبیند .همچنین ضروریست که برای جمع آوری ضایعات برش زیر میز روش معقولی در نظر گرفته شود.