ماشین حجاری CNC سنگ تخت و روتاری مدل نوید

در این مدل، با اضافه شدن سیستم روتاری به دستگاه علاوه بر حجاری سطوح تخت قابلیت حجاری برروی اشکال غیر تخت (مدور) را دارا می باشد. در واقع محور روتاری این دستگاه با دوران دادن قطعه کار، امکان حجاری تمام سطوح و جهت های آنرا امکان پذیر می سازد بنابراین بنابراین دستگاه برای کارهای مدور همچون ستون ، سرستون ، پایه ، نرده ، مجسمه ، صراحی و کارهای تخت همچون نمای خارجی ساختمان، نمای داخلی ساختمان، سنگ آشپزخانه وکلیه کارهای تخت مناسب می باشد.